Produktbild på det digitala läromedlet Svenska som andraspråk 2 & 3 för gymnasiet

Svenska som andraspråk 2 och 3 – Digital produkt

Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och 3. Den  är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet.

Målgrupp: Gymnasium & vuxentubldning

Ämne: Svenska som andraspråk

Boken innehåller sex kapitel:

• Andraspråksinlärning i teori och praktik
• Språklig variation
• Den sköna litteraturen
• Kommunikation och påverkan
• Skriv… och nå fram med ditt budskap
• Tala… och få andra att lyssna

I alla kapitel ges eleven gott om möjligheter att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk, såväl enskilt som tillsammans med kurskamrater. Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet av läroboken finns bedömningsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.

 

Läs mer

Den digitala versionen av boken får du i en interaktiv och modern plattform som heter Cortexio. Plattformen drivs med en AI motor som skapar ett adaptivt studieflöde för eleverna. Läromedlet innehåller allt material eleven behöver i form av text, bild och film, samt instuderingsfrågor kopplade till varje avsnitt. Den digitala boken har mängder av verktyg som exempelvis markera text, skriva egna anteckningar, uppläsning av text, samt automatisk markering av vilka delar eleven kan bra/mindre bra.

Som lärare kan du även lägga till eget material, samt få en detaljerad bild över dina elevers studieprocess Självklart fungerar boken lika bra på alla dina enheter.